Ansökan till antagning till forskarutbildning

Riktlinjer för ansökan om antagning till forskarutbildning vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Observera att en planerad huvudhandledare inte får utlysa en doktorandtjänst förrän vederbörande uppfyller fakultetens krav för att vara huvudhandledare. Ett absolut krav är att huvudhandledaren har gått en av fakulteten godkänd handledarkurs

Följande delar ska ingå i en komplett ansökan:

  1. Ansökningsblankett. Undertecknas av doktorandkandidaten. Finns på fakultetens hemsida.
  2. Dokumentation av att huvudhandledaren har gått en av fakulteten godkänd handledarkurs.
  3. Information om hur många doktorander huvudhandledaren har handlett fram till doktorsexamen.
  4. Information om ifall huvudhandledaren är docent. Huvudhandledare som inte har docentkompetens får en senior biträdande handledare som mentor.
  5. Kontrakt mellan handledare och doktorand. Observera att detta kontrakt måste redigeras för att passa det enskilda fallet. I normalfallet bör doktoranden anställas på 90% forskning och 10% undervisning. Vid avvikelser sker samråd med institutionens prefekt. Doktoranden och samtliga handledare förutsätts ha läst och samtyckt till punkterna i kontraktet samt till projektets förutsättningar (handlingarna nr 6 och 7 nedan) innan underskrift. Länk till kontraktet!!!!!!!!!!!I dokumentsamlingen
  6. Underlag- och finansieringsplan vid antagning av doktorand.
  7. Projektbeskrivning. Kortfattad beskrivning av doktorandprojektet (ca 2 sidor).
  8. Tillsättningsförfarande. Beskriv hur anställningen utlysts, hur många som sökt och hur urvalet av lämplig kandidat gjorts. I rapporteringen till studierektor ska det framgå om rekryteringsgruppen varit enig. Om inte ska grund för avvikande mening redovisas. Glöm inte att redovisa kontakter med referenspersoner. Här presenteras också huvudhandledares och biträdande handledares namn och adresser. Observera att det krävs minst två handledare och att huvudhandledaren måste ha gått obligatorisk handledarkurs (handling 2 ovan). Om huvudhandledaren inte är docentkompetent måste en av de biträdande handledarna vara det och dessutom arbeta på institutionen. Detta dokument undertecknas av huvudhandledaren. Rekommendationer med tips samt en bedömningsmatris finns i högerspalt.
  9. Meritering. Doktorandkandidatens ursprungliga ansökan till anställningen bifogas. Här ska också ingå betygsutdrag som visar att kandidaten är behörig att antas som doktorand.

Komplett ansökan lämnas till studierektor för forskarutbildningen (Ryan Sponseller) för godkännande. Om ansökan godkänns kompletterar studierektorn den med ett brev där handledarna specificeras och examinator föreslås. Godkänd ansökan skickas till prefekt för beslut.


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion