Forskning

Forskningen spänner över ett brett område inom forskarutbildningsämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi.

Vi arbetar med allt ifrån biogeokemiska, hydrologiska och geomorfologiska processer till olika organismers evolution, kemiska sammansättning, beteende, samspel och spridning, till biologisk mångfald inom många olika artgrupper och effekter av mänsklig påverkan, till hur olika naturtyper samverkar och hur landskapet ser ut och har sett ut i ett historiskt perspektiv. Vi använder ett brett spektrum av metoder, från matematisk modellering till experiment i laboratorium och i fält, till långsiktig miljöövervakning, och skalorna varierar från den molekylära till den globala. Vår forskning har en tonvikt på nordliga ekosystem men berör även ekosystem på andra breddgrader samt frågeställningar av världsomspännande betydelse. Vi försöker förstå hur ekosystem fungerar utan människans inblandning samt hur verksamheter som skogsbruk, flödesreglerande dammar i vattendrag, föroreningar, överfiskning, främmande organismer och ekologisk restaurering har påverkat och kommer att påverka den biologiska mångfalden och funktionen av ekosystem i bland annat fjäll, skogar, sjöar, älvar och hav. Effekter av globala klimatförändringar är ett viktigt forskningsfält, oavsett om de är naturliga eller orsakade av människan.

På institutionen finns, förutom inom grundutbildningsdelen, cirka 55 forskare och drygt 50 doktorander.

Vi bedriver forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Ungefär tio nya doktorer utexamineras varje år.


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion

Relaterad information

Vill du bli doktorand?Publikationer