Biogeokemi

Biogeokemiska processer och effekter av miljöförändringar i nordliga terrestra och akvatiska ekosystem.

Forskningen behandlar biogeokemiska processer i terrestra och akvatiska ekosystem. Av primärt intresse är interaktionerna mellan abiotiska faktorer och biologiska processer i boreala och arktiska ekosystem. Terrestra projekt fokuserar på omsättning av näringsämnen (kol, kväve, fosfor och svavel) och kontamineringar (Hg, Pb och persistenta organiska föroreningar) i den arktiska marken. I våra akvatiska projekt studerar vi; 1) effekter av alloktont organiskt material på sjöars produktion och respiration; 2) emission av koldioxid och metan från sjöar och vattendrag; samt 3) inverkan av klimat och kvävedeposition på nordliga sjöar. En viktig del av vår forskning är studier av interaktioner mellan terrestra och akvatiska system för att bättre förstå ekosystemens funktion och respons på miljöförändringar. Forskning genomförs i samverkan med svenska och internationella universitet och med Climate Impacts Research Centre (CIRC) i Abisko. Forskningen inkluderar jämförande studier längs klimatgradienter i norra Sverige (boreal-alpin/arktisk) och experimentella studier i lab och i fält.

Forskningsprojekt

Ta pulsen på svenska älvar: att använda ämnesomsättning för att övervaka ekosystemreaktioner på miljöförändringar  Transport av föroreningar över ekosystemgränser och dess ekologiska effekterEtt globalt kväveanrikningsexperiment - Kvävedepositionens roll för näringsbegränsning av växtplankton och djurplankton i lågproduktiva sjöarKlimatets påverkan på källor och fällor för växthusgaser i sjöar på höga latituderKlimatinducerade regimskiften i nordliga sjöekosystemÖvervakning och förvaltning av fjällsjöar i ett föränderligt klimatKlimatets påverkan på emission och export av kol från inlandsvatten i Sibirien (SIWA)Bestämning av det lösta organiskt materialets ursprung i bäckvatten med hjälp av stabila svavel isotoperEffekt av N-deposition på näringsbegränsning och fytoplanktonproduktivitet i svenska sjöar Den arktiska markens omblandningshastighet och dess långsiktiga betydelse för ackumuleringen av kol i tundranVäxt-mark-mikrob interaktioner i tundra ekosystemFosfordynamik och speciering i tundra och taigaEffekter av skogsbruk på emission av växthusgaser från boreala inlandsvatten


Sidansvarig: Jan Karlsson

Utskriftsversion