Den arktiska markens omblandningshastighet och dess långsiktiga betydelse för ackumuleringen av kol i tundra

Sannolikheten är stor för att ett varmare klimat ska smälta jordar i det arktiska området och öka atmosfärens halt av växthusgaser. Marken i detta område innehåller nämligen stora mängder organiskt kol. Mer än en femtedel av jordens terrestriska kolpool kan finnas inlagrad i ytjordarna på tundran och i den alpina miljön. Varför finns det så mycket kol inlagrat i denna jord? Låg nedbrytningshastighet i den kalla miljön är en bidragande faktor. En annan faktor, som forskningen inte alls ägnat samma uppmärksamhet, är tjälens (de kryogena processernas) roll. Mark som ömsom fryser och tinar blandas effektivt om och därmed förs organiskt material från markens ytskikt ned till djupare lager där det konserveras. I detta projekt testar jag hypotesen att de kryogena processerna spelar en avgörande roll för att de arktiska jordarna lagrar så mycket kol. Genom fältexperiment främst i Abiskoområdet bestämmer jag med vilken hastighet kol transporteras nedåt i marken och hur nedbrytningshastigheten hos organiskt material varierar med djupet.


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion

Forskningsområde & medlemmar

BiogeokemiArctic CIRCKlaminder Jonatan