Kolflöden i sjöekosystem under de senaste 10 000 åren utläst från sjösediment

Sedan många år tillbaka har forskare studerat den nutida kolomsättningen i sjöar och myrar. Men man är då begränsade till kortsiktiga processer på ett fåtal år. Vår forskning sätter deras resultat i ett historiskt perspektiv där vi vill komma åt långsiktiga processer i landskapet från c. 2-1000 tals år genom att studera sjösediment. Forskningen ska bidra till kunskap om hur klimatet, permafrost, myrbildning, trädgränsförflyttning, brand, markanvändning, försurning och kalkning kan påverkar kolomsättningen och koldioxidutsläppen i svenska sjöar under de senaste 10 000 åren. I studierna används framförallt närinfraröd spektroskopi (NIRS), fourier transform infraröd spektroskopi (FTIRS), XRF, d13C och kiselalger.

Koldioxid är en viktig växthusgas och släpps ut både naturligt och antropogent. Ny forskning har visat att de flesta sjöarna i vårt landskap är nettokällor av koldioxid till atmosfären och att utsläppen står i proportion till halten organiskt kol (TOC) i vattenmassan. Kolet i vattnet är också en viktig heterotrof energikälla, påverkar ljuset, biodiversiteten, pH i sjön och skyddar mot organismer mot UV strålning.

Forskare
Rich Bindler

I samarbete med SLU, Uppsala, Lunds universitet, University college London, Queens University, Canada, Université Laval, Canada.

Forskningen finanseras av FORMAS, Naturvårdsverket och Kempestiftelserna.


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion

Forskningsområde & medlemmar

Bindler RichardMeyer-Jacob Carsten