Strandskogars reaktion på korttidsreglering: mot en hållbar vattenkraftsproduktion

Vattenkraft betraktas som en förnybar energikälla med en stigande efterfrågan i Europa. Dess fördelar åtföljs av betydande miljöförluster. Korttidsreglering är en av vattenkraftproduktionens stora effekter. Den innebär kortsiktiga förändringar i vattendragens flöde beroende på elmarknadens behov. De påverkar hydrologin uppströms och nerströms en damm, hydraulik, vattenkvalitet, morfologi och i slutänden ekosystemet. Det finns fortfarande mycket att lära om hur ekologiska processer påverkas av kortvariga flödesförändringar. De få studier som finns fokuseras ofta på fisk medan effekterna på strandvegetation är närmast okända. Korttidsreglering kan begränsa strandväxters rekrytering och överlevnad. Genom att studera hur växter gror och etablerar sig bör det vara möjligt att kvantifiera samband mellan korttidsreglering och växters reaktion. Sådana samband kan ligga till grund för ett arbete att minimera ekologiska effekter av vattenkraftsproduktion utan stora produktionsförluster. Projektet ska göra en litteraturöversikt, flödesanalyser, fältexperiment och datamodellering. Projektets bidrag är nya mått på korttidsregleringars ekologiska effekter, nya modeller för att kvantifiera sådana effekter och nya metoder för en hållbar drift att vattenkraftverk.


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion

Forskningsområde & medlemmar

Limnisk ekologiNilsson Christer