Limnisk ekologi

Forskningen i limnisk ekologi vid vår institution täcker ett brett spektrum av teman. Vi studerar processer på olika organisationsnivåer (individ, population, samhälle, ekosystem) för att angripa både mycket allmänna ekologiska frågeställningar och mera specifika frågor som är grundläggande för förståelse och management av sjöar och vattendrag.

De huvudsakliga forskningsfrågorna inkluderar studier av:

(i) effekter av individuell storleksvariation på individers tillväxt, utveckling och överlevnad och konsekvenserna av den resulterande storlekstrukturen för populationers och ekosystemens dynamik;

(ii) betydelsen av organismers elementära sammansättning (C:N:P stöchiometri) för individuell livshistoria och för dynamiken i ekologiska samhällen och ekosystem;

(iii) betydelsen av rumsliga processer (t ex rumsliga gradienter i resurstillgång; rörelse av organismer och materie över habitatgränser) för struktur och dynamik av ekologiska samhällen;

(iv) ekologiska faktorer som styr evolutionen av arters egenskaper och artbildning;

(v) effekter av biodiversitet på samhällsstruktur och ekosystemfunktion;

(vi) effekter av klimatförändringar på den abiotiska miljön, arters utbredning och mellanartsinteraktioner.

Vår forskning kombinerar utveckling av matematiska och konceptionella modeller med experimentella, beskrivande och jämförande studier på olika tids- och rumsskalor.

Forskningsprojekt

Uppskattning av fiskförekomst i sjöar med hjälp av molekylära metoder baserade på miljö-DNA (eDNA)Hur klimatuppvärmning och förbruning påverkar trofisk dynamik och näringsvävar i nordliga sjöarBiotisk resistensSympatrisk artbilding hos sikHur påverkar klimatet samspelet mellan gädda och laxartad fiskTillväxt och näringsbegränsning över latitudgradienter - att kombinera ekologi med evolutionKlimatförändring och isbildning i åar: effekter på biologisk mångfald och redskap för proaktiv restaureringMiljöfaktorer som driver asymmetriska interaktioner mellan bentiska och pelagiska primärproducenterBentiska algers respons på temperatur- och näringsregimHydrologisk kontroll av strandvegetationEffekter av temperatur och terrestert kol på fiskpopulationerStrandskogars reaktion på korttidsreglering: mot en hållbar vattenkraftsproduktionTransport av föroreningar över ekosystemgränser och dess ekologiska effekterLäkemedelsrester i akvatiska miljöerSpridning av högfluorerade ämnen (PFAS)LaxvandringAdaptiv förvaltning av fjällfisk i ett föränderligt landskap


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion