Terrester ekologi

Forskningen behandlar ekologiska processer i landekosystem, framför allt de nordliga barrskogarna och fjällen. Vi vill förstå hur klimat, topografi, kvävedeposition och markanvändning som skogsbruk och renbete påverkar dessa nordliga ekosystem. Viktiga frågor är hur spridningsförmåga och interaktioner med andra arter påverkar organismers reaktioner på ett ändrat klimat och ökat kvävenedfall. Forskningen om hur skogsbruk påverkar biologisk mångfald och ekosystemprocesser innefattar studier av mossor och epifytiska lavar, med ett speciellt fokus på betydelsen av läget i landskapet, olika skötselregimer och arters spridningsförmåga. Renbetesforskningen studerar både på sommarbete i fjällen och vinterbete i den boreala skogen. Vi studerar bland annat beteseffekter på vegetation och mark, interaktioner med andra markanvändare såsom skogsbruk, och effekter av klimatförändringar på hållbarheten av renskötseln.

Forskningsprojekt

Vatten – en nyckelfaktor för att förstå hur klimat och skogsbruk påverkar hänglavarBetydelsen av miljöförändringar och biodiversitet för ett ekosystems funktionTeatime4scienceIndirekta effekter av herbivorer på arktiska växtsamhällen Hållbar skötsel av hänglavar i kontinuitetsskogarFörmågan hos skyddade områden i Barentsregionen att bevara biologisk mångfaldEffekter av förändrade snöförhållanden för herbivori i arktiska ekosystem  Överbrygga gapet mellan rotekologi och fysiologiNCOE Tundra, Nordic Centre of Excellence Tundra Växt-mark-mikrobinteraktioner i tundraekosystemRenars effekter på växt- och jordnäringsämnens stökiometri i den arktiska tundranEffekt av herbivori och klimat på tundravegetationDirekta och indirekta effekter av framtidens klimat på fjällens kolupptag - experimentell manipulation längs med temperaturgradienterVad karaktäriserar ett betespräglat landskap?Skogliga ekosystemtjänster


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion