Organisation och delegation

Institutionen leds av prefekt och två biträdande prefekter. Dessa ansvarar för institutionens dagliga ledning och har olika ansvarsområden. Utöver prefekterna deltar ordförande för forskningsrådet (FOR) och ordförande för forskarutbildningsrådet (FOUR) vid beslutsmöten och i diskussioner rörande institutionens verksamhetsutveckling. Prefekterna tillsammans med ordförande för FOR samt ordförande för FOUR utgör institutionens ledningsgrupp.

Ledningsgruppen

Prefekt och biträdande prefekt (-er) utses av dekanus. Villkor för dessa uppdrag finns fastställda i kontrakt med dekanus. Ordförandena för institutionsråden har utsetts i samråd mellan prefekt och biträdande prefekt (gäller ej GUR), efter samråd med dekanus och institutionens lokala samverkansgrupp (LSG). Mandatperioden för prefekten är för närvarande 3 år.

Institutionsråden

Ledamöterna i GUR och FOUR utses i samråd mellan prefekt, biträdande prefekt och respektive ordförande efter inhämtande av synpunkter från institutionens medarbetare. I FOR ingår hela forskarkollegiet. Det utses ej suppleanter till ledamöter i institutionsråd, med undantag för studenternas representanter.

Arbetsgrupperna

I GUR ingår representanter för de tre GU-områdena. Förutom dessa ska det vara en tydlig forskningsanknytning i GUR och det bör ingå en TA-representant med huvudsaklig bemanning inom GU-verksamheten. Som stöd till GUR kommer projektgrupp (K3; kurskvalitékommitté) att under vårterminen 2013 en ta fram förslag till framtida dimensionering av kursutbud samt förslag till hur vi organisatoriskt säkerställer ämnesansvar inom grundutbildningen. Till GUR finns även en rekryteringsgrupp som utses av ordförande för GUR. Rekryteringsgruppens uppdrag fastslås i handläggningsordningen. Ordförande i GUR kan efter hörande med övriga ledamöter i GUR och i samråd med prefekt utse tillfälliga projektarbetsgrupper för beredning av olika typer av ärenden.

Förutom de arbetsgrupper som är knutna till GUR och FOR/FOUR finns det andra fasta arbetsgrupper. Inför varje ny mandatperiod för institutionsledning och institutionsråd görs en översyn av dessa grupper och deras ansvarsområden. Revision kan även ske under löpande mandatperiod om detta är påkallat. Utöver de fasta arbetsgrupperna kan projekt- eller utredningsgrupper med specifika uppdrag utses och beslutas av prefekt, eller som redan nämnts efter initiativ från rådsordförande. Sådan grupp kan även föreslås av institutionens medarbetare, eller annan arbetsgrupp. Projektperiod, direktiv, ordförande, ledamöter och ev. studeranderepresentation i alla arbetsgrupper fastställs av prefekt vid beslutsmöte efter samverkan i LSG. Grupper kan beslutas av prefekt utan att invänta ordinarie beslutsmöte men ska då samverkas på annat lämpligt sätt med LSG-gruppen före beslut.

Studeranderepresentation

Studeranderepresentanter utses av studentkåren (NTK) i samråd med EMGs forskarstuderande. Studenter har rätt att utse suppleant(er) om man så önskar. Följande studeranderepresentation var en överenskommelse mellan NTK och institutionsledningen inför 2009. Det ingår 2 forskarstuderande i FOUR och en grundutbildningsstudent i GUR. FOR har inga studeranderepresentanter. I den grupp som tillsätts för att bedöma och fördela doktorandtjänster till forskarhandledare vid EMG ingår en forskarstuderande som utses av de forskarstuderande själva. Denna får dock ej vara jävig. Vid beslutsmöten deltar 2 studeranderepresentanter, varav en forskarstuderande (se 2.1). Inför 2011 har NTK utsett 1 studeranderepresentant till GUR. Både ordförande för arbetsgrupp och NTK kan föreslå till prefekten att det bör ingå student i fast eller tillfällig arbetsgrupp.


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion